DANH SÁCH LUẬT SƯ THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

   

1.

Nguyễn Văn Thu

 

Sinh ngày: 07/01/1940

Ngày gia nhập: 11/9/1990

Số Thẻ luật sư: 3911/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Quốc Thu

2.

Nguyễn Thị Điều

 

Sinh ngày: 25/3/1959

Ngày gia nhập: 11/9/1990

Số Thẻ luật sư: 3910/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Thành Đạt

3.

Đỗ Trọng Hiển

 

Sinh ngày: 03/02/1945

Ngày gia nhập: 06/9/1995

Số Thẻ luật sư: 41/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Tín Nghĩa

4.

Trần Thị Hòa

 

 

Sinh ngày: 25/8/1958

Ngày gia nhập: 22/02/1997

Số Thẻ luật sư: 3915/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Trần Thị Hòa

5.

Nguyễn Thị Hồng

 

Sinh ngày: 03/10/1963

Ngày gia nhập: 04/6/1998

Số Thẻ luật sư: 3916/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Minh Hồng

6.

Phạm Thị Vạn Thanh

 

Sinh ngày: 15/9/1969

Ngày gia nhập: 21/12/1999

Số Thẻ luật sư: 18/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phan Công Quyền

7.

Liêng Hot Hà Thanh

 

Sinh ngày: 24/6/1967

Ngày gia nhập: 26/8/2000

Số Thẻ luật sư: 3918/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phan Công Quyền

8.

Hồ Thị Ngọc Dung

 

Sinh ngày: 26/8/1954

Ngày gia nhập: 20/11/2000

Số Thẻ luật sư: 3917/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

9.

Nguyễn Thị Hạnh

 

Sinh ngày: 10/10/1970

Ngày gia nhập: 26/8/2001

Số Thẻ luật sư: 3919/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Thành Phát

10.

Nguyễn Thanh Triều

 

Sinh ngày: 06/3/1963

Ngày gia nhập: 28/9/2001

Số Thẻ luật sư: 3923/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Triều Ân

11.

Phạm Thị Diện

 

Sinh ngày: 20/9/1963

Ngày gia nhập: 29/9/2001

Số Thẻ luật sư: 3924/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Thùy Diện

12.

Huỳnh Tho

 

Sinh ngày: 08/4/1958

Ngày gia nhập: 29/9/2001

Số Thẻ luật sư: 3966/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

13.

Ngô Đình Lập

 

Sinh ngày: 01/10/1977

Ngày gia nhập: 08/7/2003

Số Thẻ luật sư: 3929/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Minh Từ

14.

Nguyễn Xuân Trường

 

Sinh ngày: 29/7/1955

Ngày gia nhập: 08/7/2003

Số Thẻ luật sư: 3925/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Trường

15.

Hồ Thị Phương

 

Sinh ngày: 29/5/1975

Ngày gia nhập: 08/7/2003

Số Thẻ luật sư: 3928/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lộc Phát

16.

Vũ Văn Biển

 

Sinh ngày: 21/4/1975

Ngày gia nhập: 29/12/2003

Số Thẻ luật sư: 3932/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Vũ Văn Biển

17.

Lê Xuân Thanh

 

Sinh ngày: 10/10/1966

Ngày gia nhập: 18/5/2007

Số Thẻ luật sư: 3940/LS

Nơi hành nghề:

18.

Phan Công Quyền

 

Sinh ngày: 10/4/1977

Ngày gia nhập: 18/5/2007

Số Thẻ luật sư: 3943/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phan Công Quyền

19.

Nguyễn Thị Kim Loan

 

Sinh ngày: 02/10/1977

Ngày gia nhập: 26/9/2007

Số Thẻ luật sư: 3947/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Loan

20.

Nguyễn Huy Tài

 

Sinh ngày: 04/12/1962

Ngày gia nhập: 18/01/2008

Số Thẻ luật sư: 3951/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Tài

21.

Nguyễn Hồng Phước

 

Sinh ngày: 19/10/1971

Ngày gia nhập: 18/01/2008

Số Thẻ luật sư: 3950/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hồng Phước

22.

Phạm Thị Điệp

 

Sinh ngày: 20/02/1952

Ngày gia nhập: 15/02/2008

Số Thẻ luật sư: 3952/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp

23.

Trương Thị Phượng

 

Sinh ngày: 09/01/1952

Ngày gia nhập: 15/02/2008

Số Thẻ luật sư: 3952/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Tuệ Thanh

24.

Huỳnh Hải Đăng

 

Sinh ngày: 11/4/1970

Ngày gia nhập: 07/10/2008

Số Thẻ luật sư: 3956/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Huỳnh Hải Đăng

25.

Đỗ Văn Bảy

 

Sinh ngày: 10/8/1965

Ngày gia nhập: 07/10/2008

Số Thẻ luật sư: 3957/LS

Nơi hành nghề: Chi nhánh Văn phòng luật sư Hồng Phước tại tỉnh Bình Phước

26.

Phạm Bá Sử

 

Sinh ngày: 31/12/1962

Ngày gia nhập: 21/01/2009

Số Thẻ luật sư: 3961/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Minh Thiên

27.

Phạm Đình Long

 

Sinh ngày: 07/11/1967

Ngày gia nhập: 07/4/2009

Số Thẻ luật sư: 3962/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư An Bình

28.

Lê Quang Bộ

 

Sinh ngày: 02/02/1949

Ngày gia nhập: 01/10/2009

Số Thẻ luật sư: 3965/LS

Nơi hành nghề: /

29.

Trần Thị Phượng

 

Sinh ngày: 09/9/1959

Ngày gia nhập: 20/11/2009

Số Thẻ luật sư: 3967/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Trần Thị Phượng

30.

Lê Cao Tánh

 

Sinh ngày: 01/01/1972

Ngày gia nhập: 26/3/2010

Số Thẻ luật sư: 3972/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Bá Tánh

31.

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

Sinh ngày: 08/02/1968

Ngày gia nhập: 12/10/2010

Số Thẻ luật sư: 5425/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Quốc Thu

32.

Nguyễn Thị Thanh Truyền

 

Sinh ngày: 23/3/1954

Ngày gia nhập: 12/10/2010

Số Thẻ luật sư: 5427/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Lê

33.

Võ Văn Hồ

 

Sinh ngày: 20/3/1956

Ngày gia nhập: 12/10/2010

Số Thẻ luật sư: 5426/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Võ Văn Hồ

34.

Nguyễn Tuyên

 

Sinh ngày: 12/10/1966

Ngày gia nhập: 12/10/2010

Số Thẻ luật sư: 5428/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Tuyên

35.

Mai Thị Loan

 

Sinh ngày: 20/11/1955

Ngày gia nhập: 21/4/2011

Số Thẻ luật sư: 6078/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư An Bình

36.

Trương Quang Quý

 

Sinh ngày: 02/9/1959

Ngày gia nhập: 21/4/2011

Số Thẻ luật sư: 6080/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Quang Quý

37.

Đinh Thiên Sa

 

Sinh ngày: 25/8/1972

Ngày gia nhập: 21/4/2011

Số Thẻ luật sư: 6079/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Chính Tâm

38.

Nguyễn Hữu Hồng

 

Sinh ngày: 08/02/1973

Ngày gia nhập: 09/6/2011

Số Thẻ luật sư: 6158/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

39.

Phan Thị Kim Ngọc

 

Sinh ngày: 26/7/1974

Ngày gia nhập: 23/8/2011

Số Thẻ luật sư: 6528/LS

Nơi hành nghề: /

40.

Lê Thanh Dương

 

Sinh ngày: 23/8/1967

Ngày gia nhập: 24/8/2011

Số Thẻ luật sư: 6527/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phước Toàn

41.

Bùi Văn Suốt

 

Sinh ngày: 06/8/1952

Ngày gia nhập: 09/7/2012

Số Thẻ luật sư: 7212/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Bùi Suốt

42.

Vũ Quốc Đạt

 

Sinh ngày: 31/10/1967

Ngày gia nhập: 27/9/2012

Số Thẻ luật sư: 7347/LS

Nơi hành nghề: /

43.

Nguyễn Thị Tuyết Hương

 

Sinh ngày: 20/4/1966

Ngày gia nhập: 28/9/2012

Số Thẻ luật sư: 7348/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư An Bình

44.

Lê Thị Tuyết Nhung

 

Sinh ngày: 12/5/1960

Ngày gia nhập: 28/9/2012

Số Thẻ luật sư: 7349/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

45.

Lê Công Bằng

 

Sinh ngày: 02/10/1986

Ngày gia nhập: 16/5/2013

Số Thẻ luật sư: 7961/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Minh Hồng

46.

Nguyễn Thị Vân

 

Sinh ngày: 15/10/1982

Ngày gia nhập: 16/5/2013

Số Thẻ luật sư: 7963/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Tín Phát

47.

Lê Tấn Truyền

 

Sinh ngày: 13/5/1973

Ngày gia nhập: 16/5/2013

Số Thẻ luật sư: 7962/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Bảo Lộc

48.

Nguyễn Tuấn Hải

 

Sinh ngày: 25/10/1982

Ngày gia nhập: 28/6/2013

Số Thẻ luật sư: 8058/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phan Công Quyền

49.

Lăng Thị Lan

 

Sinh ngày: 04/4/1958

Ngày gia nhập: 29/6/2013

Số Thẻ luật sư: 8087/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Trường

50.

Phạm Trần Như Thục

 

Sinh ngày: 28/10/1974

Ngày gia nhập: 22/11/2013

Số Thẻ luật sư: 3504/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Bảo Lộc

51.

Trương Phúc Ân

 

Sinh ngày: 02/8/1960

Ngày gia nhập: 03/12/2013

Số Thẻ luật sư: 8565/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Trương Phúc Ân

52.

Văn Thị Xin

 

Sinh ngày: 18/7/1958

Ngày gia nhập: 19/12/2013

Số Thẻ luật sư: 8611/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phan Lệ Thủy

53.

Thái Thị Hoa

 

Sinh ngày: 12/01/1958

Ngày gia nhập: 19/5/2014

Số Thẻ luật sư: 8978/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

54.

Phan Huy Đạt

 

Sinh ngày: 09/10/1952

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9036/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Quốc Thu

55.

Hoàng Minh Hảo

 

Sinh ngày: 18/9/1982

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9037/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hoàng Ngọc Liệu

56.

Nguyễn Thanh Vũ

 

Sinh ngày: 01/11/1982

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9044/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Quốc Thu

57.

Nguyễn Văn Ngọc

 

Sinh ngày: 07/10/1951

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9042/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Triều Ân

58.

Vũ Thành Nam

 

Sinh ngày: 24/4/1971

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9042/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Vũ

59.

Vũ Thị Liên

 

Sinh ngày: 12/11/1956

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9040/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

60.

Bùi Thị Hương Duyên

 

Sinh ngày: 26/9/1965

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9035/LS

Nơi hành nghề: /

61.

Nguyễn Văn La

 

Sinh ngày: 03/8/1954

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9039/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Minh

62.

Nguyễn Phương Đại Nghĩa

 

Sinh ngày: 06/02/1983

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9041/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa

63.

Đỗ Vi Văn

 

Sinh ngày: 24/11/1974

Ngày gia nhập: 01/7/2014

Số Thẻ luật sư: 9043/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Đỗ Vi Văn

64.

Đỗ Thị Dịu

 

Sinh ngày: 14/5/1980

Ngày gia nhập: 15/9/2014

Số Thẻ luật sư: 9249/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Tuệ Thanh

65.

Nguyễn Thanh Hải

 

Sinh ngày: 29/7/1987

Ngày gia nhập: 08/5/2015

Số Thẻ luật sư: 9873/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hải Anh

66.

Nguyễn Ngọc Toàn

 

Sinh ngày: 18/5/1954

Ngày gia nhập: 08/5/2015

Số Thẻ luật sư: 9875/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

67.

Đặng Thị Thu Nga

 

Sinh ngày: 11/12/1979

Ngày gia nhập: 12/5/2015

Số Thẻ luật sư: 9872/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Vũ

68.

Nguyễn Văn Bảo

 

Sinh ngày: 11/7/1982

Ngày gia nhập: 12/5/2015

Số Thẻ luật sư: 9874/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Bảo Bảo Tín & cộng sự

69.

Dương Đình Nam

 

Sinh ngày: 11/4/1974

Ngày gia nhập: 15/6/2015

Số Thẻ luật sư: 6299/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Dương Đình Nam

70.

Dương Thị Nhung

 

Sinh ngày: 21/11/1959

Ngày gia nhập: 26/10/2015

Số Thẻ luật sư: 10255/LS

Nơi hành nghề: /

71.

Đặng Hồng Khánh

 

Sinh ngày: 25/11/1954

Ngày gia nhập: 26/10/2015

Số Thẻ luật sư: 10256/LS

Nơi hành nghề: /

72.

Võ Minh Phương

 

Sinh ngày: 12/8/1955

Ngày gia nhập: 04/12/2015

Số Thẻ luật sư: 10343/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa

73.

Nguyễn Thị Liên

 

Sinh ngày: 25/8/1960

Ngày gia nhập: 04/12/2015

Số Thẻ luật sư: 10344/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Liên

74.

Lý Văn Kiệt

 

Sinh ngày: 25/6/1957

Ngày gia nhập: 30/3/2016

Số Thẻ luật sư: 10757/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa

75.

Dương Thanh Toàn

 

Sinh ngày: 05/9/1966

Ngày gia nhập: 13/4/2016

Số Thẻ luật sư: 10765/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

76.

Lê Phước Bảo Trân

 

Sinh ngày: 07/02/1982

Ngày gia nhập: 19/4/2016

Số Thẻ luật sư: 10764/LS

Nơi hành nghề: Công ty cổ phần ETON (TP. Hồ Chí Minh)

77.

Phan Tấn Vinh

 

Sinh ngày: 20/3/1956

Ngày gia nhập: 25/7/2016

Số Thẻ luật sư: 11161/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

78.

Hoàng Thế Nhiên

 

Sinh ngày: 20/11/1978

Ngày gia nhập: 30/8/2016

Số Thẻ luật sư: 6605/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH MTV Hoàng Thế Nhiên

79.

Trần Ngọc Thành

 

Sinh ngày: 08/4/1973

Ngày gia nhập: 19/10/2016

Số Thẻ luật sư: 11606/LS

Nơi hành nghề: /

80.

Phan Thị Lệ Thủy

 

Sinh ngày: 05/5/1961

Ngày gia nhập: 28/10/2016

Số Thẻ luật sư: 11508/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phan Lệ Thủy

81.

Trần Văn Đồng

 

Sinh ngày: 29/01/1958

Ngày gia nhập: 11/11/2016

Số Thẻ luật sư: 11509/LS

Nơi hành nghề: Hội Luật gia thành phố Đà Lạt

82.

Nguyễn Bá Thuyền

 

Sinh ngày: 03/02/1955

Ngày gia nhập: 04/01/2017

Số Thẻ luật sư: 11688/LS

Nơi hành nghề: Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh

83.

Nguyễn Văn Hoằng

 

Sinh ngày: 15/8/1961

Ngày gia nhập: 04/01/2017

Số Thẻ luật sư: 11689/LS

Nơi hành nghề: Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa

84.

Nguyễn Tuất

 

Sinh ngày: 10/7/1960

Ngày gia nhập: 12/01/2017

Số Thẻ luật sư: 11721/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

85.

Lê Hồng Thanh

 

Sinh ngày: 27/3/1961

Ngày gia nhập: 12/01/2017

Số Thẻ luật sư: 11722/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Lê Hồng Thanh

86.

Lê Minh Hoàng Oanh

 

Sinh ngày: 09/3/1989

Ngày gia nhập: 16/02/2017

Số Thẻ luật sư: 11809/LS

Nơi hành nghề: Ngân hàng ACB chi nhánh Lâm Đồng

87.

Hoàng Sáng Tạo

 

Sinh ngày: 10/5/1965

Ngày gia nhập: 03/3/2017

Số Thẻ luật sư: 11781/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Trường

88.

Lê Kim Xuân

 

Sinh ngày: 22/7/1973

Ngày gia nhập: 17/5/2017

Số Thẻ luật sư: 12054/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

89.

Hồ Thanh Thủy

 

Sinh ngày: 23/12/1982

Ngày gia nhập: 21/6/2017

Số Thẻ luật sư: 12144/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Vũ

90.

Lê Thị Hạ

 

Sinh ngày: 02/6/1962

Ngày gia nhập: 31/8/2017

Số Thẻ luật sư: 12366/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Trần Thị Hòa

91.

Đoàn Văn Đức

 

Sinh ngày: 21/8/1957

Ngày gia nhập: 29/9/2017

Số Thẻ luật sư: 12396/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

92.

Phùng Xuân Thoại

 

Sinh ngày: 10/9/1959

Ngày gia nhập: 20/11/2017

Số Thẻ luật sư: 12595/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Vũ Văn Biển

93.

Lê Trọng Chinh

 

Sinh ngày: 09/10/1984

Ngày gia nhập: 04/6/2018

Số Thẻ luật sư: 13364/LS

Nơi hành nghề: Chi nhánh Lâm Đồng – Công ty Luật hợp danh Đại An Phát

94.

Võ Hớn

 

Sinh ngày: 12/02/1956

Ngày gia nhập: 22/6/2018

Số Thẻ luật sư: 13448/LS

Nơi hành nghề: Chi nhánh Văn phòng luật sư Minh Hồng tại huyện Đức Trọng

95.

Nguyễn Mạnh Hà

 

Sinh ngày: 13/01/1976

Ngày gia nhập: 11/7/2018

Số Thẻ luật sư: 13495/LS

Nơi hành nghề: /

96.

Nguyễn Mạnh Thắng

 

Sinh ngày: 30/4/1975

Ngày gia nhập: 19/7/2018

Số Thẻ luật sư: 13547/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Vũ Văn Biển

97.

Phạm Tiến Lâm

 

Sinh ngày: 04/9/1986

Ngày gia nhập: 23/7/2018

Số Thẻ luật sư: 13546/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phạm Tiến Lâm

98.

Vũ Ngọc Tiên

 

Sinh ngày: 19/5/1958

Ngày gia nhập: 02/8/2018

Số Thẻ luật sư: 13590/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hồng Phước

99.

Mai Xuân Nhất

 

Sinh ngày: 04/01/1959

Ngày gia nhập: 17/10/2018

Số Thẻ luật sư: 13845/LS

Nơi hành nghề: /

100.

Trần Đình Long

 

Sinh ngày: 26/01/1966

Ngày gia nhập: 03/01/2019

Số Thẻ luật sư: 14073/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Tuệ Thanh

101.

Nguyễn Hữu Mừng

 

Sinh ngày: 07/10/1958

Ngày gia nhập: 04/3/2019

Số Thẻ luật sư: 14243/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

102.

Nguyễn Quốc Dũng

 

Sinh ngày: 13/10/1976

Ngày gia nhập: 01/4/2019

Số Thẻ luật sư: 14261/LS

Nơi hành nghề: Công ty TNHH MTV Túc Anh

103.

Trương Văn Hoàng

 

Sinh ngày: 17/7/1964

Ngày gia nhập: 01/4/2019

Số Thẻ luật sư: 14264/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Trương Hoàng

104.

Trần Văn Ninh

 

Sinh ngày: 29/7/1954

Ngày gia nhập: 19/4/2019

Số Thẻ luật sư: 14260/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Huỳnh Hải Đăng

105.

Hoàng Thị Minh Hương

 

Sinh ngày: 20/9/1963

Ngày gia nhập: 20/6/2019

Số Thẻ luật sư: 14528/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hoàng Thị Minh Hương

106.

Hoàng Thế Trọng

 

Sinh ngày: 15/5/1959

Ngày gia nhập: 23/8/2019

Số Thẻ luật sư: 14759/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hoàng Thế Trọng

107.

Trần Quang Cảnh

 

Sinh ngày: 15/8/1959

Ngày gia nhập: 19/11/2019

Số Thẻ luật sư: 15155/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Hồng Phước

108.

Nguyễn Đức Hưng

 

Sinh ngày: 08/7/1958

Ngày gia nhập: 13/12/2019

Số Thẻ luật sư: 15148/LS

Nơi hành nghề: /

109.

Đinh Thị Thanh Tú

 

Sinh ngày: 19/10/1981

Ngày gia nhập: 15/4/2020

Số Thẻ luật sư: 15423/LS

Nơi hành nghề: /

110.

Nguyễn Quốc Phú

 

Sinh ngày: 26/12/1958

Ngày gia nhập: 27/4/2020

Số Thẻ luật sư: 15689/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Phước Toàn

111.

Nguyễn Minh Dũng

 

Sinh ngày: 19/5/1988

Ngày gia nhập: 02/10/2020

Số Thẻ luật sư: 16399/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Vũ

112.

Lê Hồng Tuyên

 

Sinh ngày: 08/12/1943

Ngày gia nhập: 22/10/2020

Số Thẻ luật sư: 6072/LS

Nơi hành nghề: /

113.

Dương Văn Vũ

 

Sinh ngày: 20/3/1973

Ngày gia nhập: 22/02/2021

Số Thẻ luật sư: 16951/LS

Nơi hành nghề: Chi nhánh Văn phòng luật sư Nhân Tín tại huyện Đơn Dương

114.

Phạm Thị Thanh Nhàn

 

Sinh ngày: 13/10/1992

Ngày gia nhập: 19/3/2021

Số Thẻ luật sư: 17085/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Dương Đình Nam

115.

Phạm Thị Thùy Dung

 

Sinh ngày: 07/10/1981

Ngày gia nhập: 19/3/2021

Số Thẻ luật sư: 2342/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Dung Phạm và cộng sự

116.

Trương Thị Ngoan

 

Sinh ngày: 28/10/1965

Ngày gia nhập: 25/6/2021

Số Thẻ luật sư: 17512/LS

Nơi hành nghề: /

117.

Huỳnh Nguyễn Bảo Duy

 

Sinh ngày: 30/3/1986

Ngày gia nhập: 01/01/2022

Số Thẻ luật sư: 17948/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Tín

118.

Ngô Văn Khuyến

 

Sinh ngày: 20/5/1980

Ngày gia nhập: 05/01/2022

Số Thẻ luật sư: 17196/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Toàn Vinh – Chi nhánh Bảo Lộc

119.

Nguyễn Hoàng Giang

 

Sinh ngày: 28/9/1988

Ngày gia nhập: 15/02/2022

Số Thẻ luật sư: 18051/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Loan

120.

Đoàn Thị Tuyết Nga

 

Sinh ngày: 21/5/1966

Ngày gia nhập: 15/02/2022

Số Thẻ luật sư: 18052/LS

Nơi hành nghề:

121.

Nguyễn Kim Đồng

 

Sinh ngày: 15/10/1964

Ngày gia nhập: 21/02/2022

Số Thẻ luật sư: 18053/LS

Nơi hành nghề:

122.

Hồ Ngọc Huy

   

Sinh ngày: 18/8/1987

Ngày gia nhập: 13/4/2022

Số Thẻ luật sư: 18154/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nguyễn Loan

123.

Phạm Văn Định

    Sinh ngày: 19/5/1966

Ngày gia nhập: 13/4/2022

Số Thẻ luật sư: 18153/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng Luật sư Hoàng Thế Trọng

124.

Nguyễn Bá Linh

    Sinh ngày: 13/04/1987

Ngày gia nhập:21/07/2022

Số Thẻ luật sư: 15796/LS

Nơi hành nghề:

125.

Nguyễn Thị Thanh Hà

    Sinh ngày:20/09/1995

Ngày gia nhập:04/08/2022

Số Thẻ luật sư: 18515/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Minh Hồng

126.

Phùng Đình Thuận

    Sinh ngày: 10/11/1961

Ngày gia nhập:04/08/2022

Số Thẻ luật sư: 18516/LS

Nơi hành nghề: Văn phòng luật sư Nhân Trung

127.

Nông Xuân Hanh

    Sinh ngày: 19/5/1959

Ngày gia nhập: 30/09/2022

Số Thẻ luật sư: 18712/LS

Nơi hành nghề:

128.

Đỗ Quốc Anh

    Sinh ngày: 13/08/1997

Ngày gia nhập: 09/11/2022

Số Thẻ luật sư: 18823/LS

Nơi hành nghề:

129.

Nguyễn Anh Tú

    Sinh ngày: 09/04/1977

Ngày gia nhập: 23/12/2022

Số Thẻ luật sư: 

Nơi hành nghề:

130.

Phạm Thanh Vinh

    Sinh ngày: 03/02/1981

Ngày gia nhập: 11/03/2023

Số Thẻ luật sư:

Nơi hành nghề: