VĂN BẢN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật Sư Việt Nam 2019


Ngày ban hành: 13/12/2019 
Số hiệu: 201/QĐ-LĐLSVN

Công văn về việc thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam


Ngày ban hành: 02/12/2015 
Số hiệu: 490/LĐLSVN

Điều lệ Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam


Ngày ban hành: 28/8/2015 
Số hiệu: 01